หน้าแรก
BRING IMAGINARY TO REAL SUCCESS
เมนูหลัก
โปรแกรมบัญชี, ERP, MRP
- Forma
- MRP
- Formula
- Formula Job Cost
- mForma
- Formula Winning
- Autoflight

โปรแกรมเงินเดือน
- Forma HRM
- Formula HRM
- Formula Payroll+TA
- Formula PayRoll
- Slip เงินเดือน
- FingerScan, เครื่องทาบบัตร

โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
- Mobile CRM Solution
- Formula CRM
- CONNECT-U (SMS)

บริการ
- IT Support
- Maintenance Support
- Network Infrastructure

บริษัท

- ลูกค้าของเรา
- เกี่ยวกับเรา
- ติดต่อเรา
- สมัครงาน
- บทความ
- Event
- News
FORMA FORMULA PayRoll online pharmacy without prescription Accounting CRM FingerScan Consult
Products: FORMA AR
ผู้บันทึก jena เมื่อ Sunday 24 Aug 08@ 00:20:14 ICT (1983 ครั้ง)
(มีต่อ... | จำนวน: 0)
Products

ระบบลูกหนี้ เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบขาย รองรับองค์กรที่มีการขายเชื่อปริมาณมาก มีความซับซ้อนในการบริหารลูกหนี้

ระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้
รองรับการมีลูกหนี้รายย่อยหรือเจ้าหนี้รายย่อย โดยไม่ต้องเก็บทะเบียนลูกหนี้รายย่อยไว้ใน เครื่องได้
สามารถตั้งรหัสลูกค้าหรือ SUPPLIER ได้สูงสุดถึง 20 หลัก ผสมกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร
มีบัญชีลูกหนี้การค้า-เจ้าหนี้การค้าเพื่อคุมยอดลูกหนี้-เจ้าหนี้รายย่อย ช่วยให้ผังบัญชีไม่ยาว เกินไป
บันทึกใบเสร็จตัดลูกหนี้-เจ้าหนี้ได้ไม่จำกัดปี
INVOICE ใบเดียวกัน สามารถทยอยตัดจ่ายแบบ PARTIAL ได้
ใบเสร็จ 1 ใบ สามารถเรียกตัด INVOICE ได้หลายๆใบ
สามารถพิมพ์ดูรายการเอกสารของลูกหนี้-เจ้าหนี้รายตัวสรุปในแต่ละวันได้
สามารถเรียกดูรายการยอดค้างรับของลูกหนี้รายตัวได้ พร้อมทั้งแสดงให้ทราบว่าค้างด้วย รายการเอกสารใบใดบ้าง
สามารถวิเคราะห์อายุลูกหนี้และเจ้าหนี้รายตัวได้โดยแสดงเป็นยอดสรุปหรือแสดงรายการ เอกสารให้เห็นก็ได้
สามารถกำหนดช่วงการวิเคราะห์อายุหนี้ได้ด้วยตัวเองถึง 6 ช่วง ทั้งก่อนถึงกำหนดและเลย กำหนดแล้ว
สามารถตั้งงบประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์หรือมูลค่าเงินรวมได้
สามารถตั้งงบประมาณได้ละเอียดถึงระดับแผนก เป็นอิสระจากผังบัญชีได้อีกถึง 4 หลัก โดยไม่ต้องตั้งแผนกไว้ในผังบัญชี
สามารถควบคุมงบประมาณในโครงการ*ที่ข้ามปีได้ และเรียกดูรายงานย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้
ออกรายงานเปรียบเทียบยอดใช้จริงกับงบประมาณได้ตลอด โดยไม่ต้องปิดงวด
มีรายงานในการวิเคราะห์หรือประเมินผลงานแยกตามหน่วยงาน เช่น งบกำไรขาดทุน งบ ค่าใช้จ่ายแยกแต่ละแผนกหรือโครงการ*

ระบบลูกหนี้
กำหนดรูปแบบของเอกสารต่างๆได้ เช่น ใบวางบิล (Billing Slip) , ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) และ ใบลดหนี้/ใบรับคืนสินค้า (Credit Note) เป็นต้น
สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมาย เพียงใด
พิมพ์รายงานใบกำกับสินค้าที่ถึงกำหนดวางบิล พร้อมใบวางบิลแยกตามลูกค้า
พิมพ์รายงานใบวางบิลที่ถึงกำหนดรับเงิน แยกลูกค้าแต่ละราย
สามารถสร้างใบวางบิลอัตโนมัติและรับชำระหนี้ได้ง่าย โดยเลือก Invoice ที่ต้องการจะรับ ชำระบางส่วน หรือทั้งใบก็ได้
รองรับการชำระหนี้โดยเงินสดและเช็คได้ถึง 1,000 รายการ รวมถึงรายการโอน, ดร๊าฟ, เล็ตเตอร์ออฟเครดิต ฯลฯ
รองรับการจ่ายเงินเกินหรือขาด จากยอดเงินรับจริง
เรียกดูรายงานการวิเคราะห์สภาพหนี้ทั้งแบบละเอียดเป็นรายลูกค้า
และแบบสรุปเป็นราย ลูกค้า, กลุ่มลูกค้า, สาขา, ฝ่าย และแผนกได้
กำหนดช่วงวิเคราะห์อายุหนี้เองได้
พิมพ์รายงานสรุปยอดหนี้สกุลเงินต่างประเทศ*
พิมพ์ Aging Report ได้ทั้งแบบสรุปและมีรายละเอียดแยกแต่ละแผนก, แต่ละฝ่าย โดย สามารถ กำหนดช่วงวิเคราะห์อายุหนี้เองได้
พิมพ์การ์ดลูกหนี้
พิมพ์รายงานสรุปกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้*
พิมพ์สรุปยอดรายรับในแต่ละงวดได้ว่ารับเป็นเงินสด เช็ครับ ดอกเบี้ยรับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ส่วนลดจ่ายเท่าไร
สามารถรับชำระหนี้โดยบันทึกใบรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไปพร้อมกันได้และลงบัญชีให้ อย่างถูกต้อง
สามารถรับแจ้งหนี้โดยระบุเลขที่, วันที่ ใบเก็บเงินได้
พิมพ์รายงานยอดหนี้ค้างชำระแยกตามชื่อลูกค้า

Products: FORMA SUPER GL
ผู้บันทึก jena เมื่อ Sunday 24 Aug 08@ 00:15:55 ICT (4996 ครั้ง)
(มีต่อ... | จำนวน: 1)
Products

ระบบบัญชีที่ทำงานแบบ Back Office เป็นการทำงาน ผ่านใบสำคัญ ลงบัญชี เพียงบันทึก
Voucher และ Source Document ก็สามารถพิมพ์ รายงานเอกสาร ทางด้านบัญชี
และภาษีอากรได้ครบและถูกต้อง ผู้ใช้ สามารถออกแบบรายงาน งบการเงินได้ง่าย ๆ และ
ทำการ Export เป็นรูป แบบของ Lotus, Excel ฯลฯ เชื่อมโยงกับ Front Office เพื่อความสะดวก
ในเรื่องของเอกสาร ลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล

Taxation Support ความสามารถพิเศษที่ไม่มีซอฟท์แวร์ทั้งในและ นอกประเทศ เทียบได้
คือการรองรับภาษีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน เช่นใน ธุรกิจ Trading & Service มีภาษี
ไม่ถึงกำหนดสำหรับงานบริการ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถแก้ไขอัตราภาษีได้เอง, ภาษีหัก ณ
ที่จ่าย, ภาษีซื้อ เฉลี่ย, ภาษีขอ คืนได้, ภาษีขอคืนไม่ได้

Document Form Designer ออกแบบฟอร์มเอกสารได้เอง แบบ Business Object Model
ใช้งานง่าย แตกต่างจากซอฟท์แวร์ทั่วไปที่ต้อง มีความรู้ เรื่องฐานข้อมูล,
Datatype Field, Table สามารถออกแบบฟอร์ม ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร เช่น
ใบสั่งขาย, ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี, ใบสั่งซื้อ สามารถออกแบบให้ตรงกับเอกสารที่มีอยู่
(Pre-printed Form) หรือให้พิมพ์ ลงกระดาษเปล่าขนาดต่างๆ ได้ เครื่องมือในการออกแบบ
มีลักษณะ User Friendly (Drag and Drop) สามารถดึงรูปภาพ Logo หรือลายเซ็นจากดิสก์ได้
รองรับการบันทึกรายการแบบ One to One, One to Many และ Many to Many ซึ่งยากจะหา
ซอฟท์แวร์ตัวใดมาเทียบ ทั้งยังเหนือชั้นกว่าในการบันทึกรายการในลักษณะ Online
รายการค่าใช้จ่ายประจำเช่น ค่าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ที่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องมากกว่า
1 ใบในการบันทึกบัญชีเพียง 1 รายการ เช่น ในกรณีที่โทรศัพท์ มีหลายเบอร์ มีภาษีซื้อ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้ง แบบ 3% และ 5% ในบัญชีเดียวกัน Speed Entry เมนูแสดงรายการ
เอกสาร หลายชนิด ในหน้าจอ เดียวทั้ง บิลซื้อ บิลขาย ใบเสร็จรับเงินหรือเช็ค

Features

รองรับโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ / ข้อมูลปริมาณมากๆ
รองรับการทำงานได้หลายบริษัทถึง 40,000 บริษัท ในโปรแกรมชุดเดียว
รองรับการมีสาขาได้ถึง 40,000 สาขา
รองรับการมีฝ่ายต่างๆได้ถึง 40,000 ฝ่าย
รองรับการมีแผนกได้ถึง 40,000 แผนก
และยังรองรับการมีโครงการ (JOB, PROJECT) ได้มากกว่า 1,000,000 โครงการ (JOB)*
รองรับการทำ CONSOLIDATE งบรวมของทุกบริษัทในเครือหรือเลือกมาบางส่วนก็ได้*
รองรับทั้ง WINDOWS 98 SE, XP, 2000 และสามารถขยายระบบไปเป็นรุ่น CLIENT/ SERVER บนฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งชั้นนำของโลก เช่น INFORMIX, ORACLE , DB2, SYBASE และ MS SQL ได้
สามารถตัดเก็บ ตัดต่อ โยกย้าย ข้อมูล เป็นปี เป็นบริษัท เป็นสาขา เฉพาะข้อมูลใหม่ๆหรือจะ เอาทั้งหมดก็ได้
สามารถรับ/ส่งข้อมูลไป-มาระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ จากหลาย SITE งานมารวมที่ส่วน กลางหรือระหว่างผู้ใช้งานกับสำนักงานบัญชี โดย ส่งผ่าน MODEM หรือ INTERNET ได้
บันทึกข้อมูลล่วงหน้าย้อนหลังโดยละเอียดต่อเนื่อง และมองเห็นทั้งหมดได้ไม่จำกัด ไม่ว่าจะปิดงวด หรือยัง
สามารถกำหนดสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อทำ Cost allocation ละเอียดระดับแผนกได้
สามารถทำ Responsibility Accounting ได้หลายระดับชั้น
สามารถทำ Cost allocation ในขณะลงรายการเอง หรือเรียกใช้จากสูตรสัดส่วน ที่เคยจัดสรรไว้ แล้ว หรือจัดสรรให้อัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมกับระบบ Front End อื่น ๆ
สามารถทำ Job Order Costing* , Process Costing , Hybrid-product Costing*
สามารถทำ Activity-Based Costing เพื่อบริหารต้นทุนของแต่ละกิจกรรม

* เป็นความสามารถในซอฟท์แวร์ FORMULA รุ่น PLUS

การออกแบบงบการเงิน / ทำกราฟเสนอผู้บริหาร / รายงาน
สามารถออกแบบฟอร์มงบการเงินได้อย่างง่ายดาย และทำงบประกอบได้ไม่จำกัดแบบฟอร์มงบ
สามารถออกแบบงบการเงินและอัตราส่วนการเงินต่างๆ ได้เองอย่างง่ายดาย เช่น Current Ratio, งบกระแสเงินสด,งบประกอบงบการเงิน ฯลฯ
สามารถออกแบบงบการเงินเพียงครั้งเดียว แล้วเรียกดูรายงานแบบเปรียบเทียบ ได้หลายแบบ เช่น เปรียบเทียบรายเดือน, รายไตรมาส, ราย 3 ปี ทั้งงบสะสม, งบประจำงวด, งบรวมหลายสาขา, งบรวม หลายบริษัท*, งบเฉพาะแผนก, งบรวมหลายแผนก ฯลฯ
ออกรายงานตาม FISCAL YEAR หรือ ตามปีปฎิทิน ก็ได้
ออกแบบฟอร์มเพื่อพิมพ์ลงเอกสารทุกอย่างที่มีให้บันทึกในโปรแกรม เช่น แบบฟอร์มพิมพ์บิล ขาย , ใบเสร็จรับเงิน ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ใบโอนสินค้า ฯลฯ
เรียกดูยอดเคลื่อนไหวของบัญชีรายได้หรือค่าใช้จ่าย กำไรขาดทุน แยกฝ่าย แยกแผนก แยกสาขาแยกโครงการ*
เรียกดูงบ Consolidate บริษัท* ข้ามรอบระยะเวลาบัญชีได้ แม้ว่าจะปิดงวดบัญชีไปแล้วก็ตาม
สามารถเรียกดูงบการเงินได้เป็นช่วงวันที่ไม่จำกัด ทำให้ฝ่ายบัญชี สามารถเรียกดูงบการเงินของปีที่แล้วได้ โดยไม่ต้อง Backup-Restore ไปๆมาๆหรือฝ่ายบริหารก็สามารถวิเคราะห์งบการเงินบริษัท ได้เป็นรายวัน

การสร้างกราฟวิเคราะห์ / ล็อคจอภาพขณะดูรายงาน / พิมพ์รายงานความเร็วสูง / ส่งไฟล์เป็นชนิดต่างๆ
สั่งพิมพ์ได้ทั้งรายงาน , กราฟแบบต่างๆ เช่น กราฟแท่ง , กราฟเส้น ฯลฯ** และพิมพ์ออก เป็น FILE แบบต่างๆ
สามารถเรียกดูงบการเงินทางหน้าจอ เพื่อตรวจสอบก่อนออกเครื่องพิมพ์ได้หรือเลือกดูทาง จอภาพ หรือพิมพ์ออกเป็นไฟล์ นามสกุลอื่น ๆ ได้
เก็บรายงานที่พิมพ์ทางจอภาพไว้เพื่อคอยตรวจสอบและใช้งานโปรแกรมไปตามปกติไป พร้อม ๆ กันได้โดยไม่เปลืองกระดาษ และไม่ต้องรอให้เครื่องพิมพ์ว่างจากงานอื่น
ขณะดูรายงานทางจอภาพสามารถล็อคหัวรายงานเพื่อให้ดูได้สะดวกขึ้นได้อย่างอิสระ ณ ตำแหน่งใดก็ได้บนจอ
สามารถเปลี่ยนหน้าจอการทำงานให้เป็นภาษาไทย หรืออังกฤษกลับไปกลับมาได้
สามารถ EXPORT รายงานเป็นไฟล์แบบต่างๆ เช่น EXCEL , LOTUS , DBF, TEXT ได้
สามารถพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์แบบ TEXT MODE ได้ด้วยความเร็วสูงเหมาะกับงาน พิมพ์รายงานที่มีปริมาณมาก หรือการพิมพ์มีสำเนา**
สามารถพิมพ์รายงานแบบ GRAPHIC MODE เล่น FONT ได้อย่างสวยงาม ใส่เส้น ใส่กรอบได้
สามารถพิมพ์ LOGO ของบริษัท ในแบบฟอร์มเอกสารที่คุณออกแบบได้ **

การบันทึกรายการรายวัน
บันทึก VOUCHER แบบ Compound entry ได้ถึง 9,999 รายการบัญชีต่อ 1 VOUCHER
บันทึกเอกสารหลายชนิดใน VOUCHER ใบเดียวกันได้แทบทุกประเภทโดยบันทึกได้ถึง 999 รายการ ต่อ 1 VOUCHER เอกสารประกอบการลงบัญชี ได้แก่
บันทึกบิลซื้อ-บิลขายทั้งสดและเชื่อ ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบแจ้งหนี้งานบริการ
บันทึกใบเสร็จรับเงินลูกหนี้ ใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้ ใบเสร็จรับเงินที่เป็นใบกำกับภาษี
บันทึกใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
บันทึกเอกสารธนาคาร เช่น เช็ค ถอนเงินสดใช้จ่าย ฝาก เงินเข้าบัญชี ดราฟท์ ฯลฯ
บันทึกโอนสินค้าข้ามคลัง ใบเบิกวัตถุดิบไปผลิต
สามารถยันยอดเอกสารต้นตอกลับไปได้ ในเมนูเดียวกัน เช่น ดูรายละเอียดบิลขาย , รายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไม่ต้องเข้าๆ ออกๆ หลายเมนู
สามารถกำหนด FISCAL YEAR ( รอบระยะเวลาบัญชี ) เป็นวันไหนก็ได้ตามจริง (ยกเว้น 29 กุมภาพันธ์) และออกรายงานตาม FISCAL YEAR หรือปีปฎิทินก็ได้
สามารถบันทึกรายการแบบปีละ 12 งวด ตามธรรมชาติไม่จำกัดปี ไม่ต้องใช้เทคนิค 13 งวด ..18 งวด .. 24 งวด ที่น่าสับสนอีกต่อไป
สามารถเริ่มต้นระบบได้เร็ว ไม่ต้องรอยอดยกมาต่างๆ ก็สามารถเริ่มงานได้เลยเมื่อหาได้แล้ว สามารถมาบันทึกย้อนหลังได้ เช่น ยอดยกมาทางบัญชีแยกประเภท , ยอดยกมาของสต๊อค , ยอดยกมา ของลูกหนี้/เจ้าหนี้รายตัว , ยอดยกมาของสมุดบัญชีเงินฝาก , ยอดยกมาค่าเสื่อมราคา
สามารถทำรายการเงินสดย่อยแบบ 1 VOUCHER มีหลายใบกำกับได้
สร้างรูปแบบการลงบัญชี ทั้งฟอร์มบัญชีที่ใช้บ่อย ( Template ) , รายการประเภท Recurring , การกำหนดสัดส่วนทำ Cost Allocation
เลือกดูรายงานโดยเลือกเป็นช่วงวันที่ใดก็ได้ เป็นช่วงสัปดาห์ รายเดือน หรือยอดรวมทั้งปี
เรียกดูงบการเงินต่างๆได้ทันที โดยยังไม่ต้องปิดบัญชี
สามารถจัดกลุ่มบัญชีใน VOUCHER ใบเดียวกัน ทำผสมกันกี่กลุ่มก็ได้จนกว่าจะถึง 9,999 รายการ เพื่อออกบัญชีแยกประเภทตัว T
จะเลือกใช้ผังบัญชีตัวอย่าง หรือจะสร้างผังบัญชีเองก็ได้
บริษัทในเครือสามารถใช้ผังร่วมกับบริษัทแม่ได้ หรือแยกอิสระกันได้
สามารถแก้ไขรหัสบัญชี และชื่อบัญชีหรือฐานข้อมูลอื่นๆ ได้ทุกฐานข้อมูลภายในเสี้ยววินาที
มีรายงานต่างๆ ที่ละเอียด ทั้งรายงานบัญชี รายงานลูกหนี้รายตัว ฯลฯ มากกว่า 100 รายงาน

การปิดงวดที่ง่ายดาย และไม่บังคับล้างข้อมูลเมื่อสั่งปิดงวด
ไม่บังคับล้างข้อมูลเก่าเมื่อปิดงวด ไม่ต้องคอย BACKUP ข้อมูลเก็บไว้ก่อนจะปิดงวดให้ยุ่งยาก
สามารถปิดงวดและยกเลิกการปิดงวดได้ง่ายดาย โดยเลือกปิดงวดเป็นรายเดือนหรือรายปี ก็ได้
แม้ยังไม่ปิดงวดบัญชี ก็สามารถเรียกดูรายงานงบการเงินได้
ประมวลผลต่อเนื่อง ข้ามงวด ข้ามปี ได้ถึงแม้จะผ่านการปิดรายการของทั้งปีไปแล้วก็ตาม
การคำนวณต้นทุนสินค้าได้อย่างถูกต้อง
ถ้าบันทึกเอกสารซื้อ-ขายสลับเวลากัน ก็ยังคำนวณต้นทุนขายและกำไรขั้นต้นได้อย่าง ถูกต้อง
ดูรายงานและยอดยกมาของสต๊อคย้อนหลังไป ณ วันใดก็ได้ ( เท่าที่มีข้อมูลอยู่ในเครื่อง )
เรียกดูยอดยกมาของสต๊อคได้ละเอียดระดับวัน ไม่จำกัดว่าต้องเป็นทั้งเดือนหรือทั้งปี
รองรับการปัดเศษต้นทุนต่อหน่วย ในกรณีตัวเลขไม่ลงตัว

เลือกทำงานได้ทั้งแบบ BATCH หรือ ONLINE
เลือกการทำงานแบบ ONLINE หรือ BATCH โดยเลือกทั้ง 2 แบบสลับไปมาหรือกำหนด เฉพาะรายการนั้นก็ได้
สามารถระบุให้เป็น ONLINE หรือ BATCH เหมือนกันทั้งสาขา หรือ แยกย่อยแต่ละรายการก็ได้
เลือกทำงานแบบ BATCH PROCESSING และสั่ง POST ภายหลัง โดยระบุเป็นช่วงเวลาของ เอกสาร เท่าที่ต้องการเลือก POST ก่อนได้
ONLINE UPDATE ทั้งการเพิ่ม ลบ แก้ไข และการยกเลิกรายการและกลับรายการบัญชีให้ สำหรับรายการที่ต้องการกลับรายการให้ เพื่อการยันยอดระหว่างกันอย่างถูกต้อง
ONLINE CORRECTION ให้อย่างถูกต้องและตามไปแก้ไขทุกระบบที่เกี่ยวข้องกัน

รองรับธุรกิจบริการ-ภาษีมูลค่าเพิ่ม-ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย
ภาษีซื้อเฉลี่ยคืน-ภาษีขอคืนได้บางส่วน
รองรับเรื่องภาษีไม่ถึงกำหนดได้ เช่น ในงานบริการที่ยังไม่ถือว่าเกิดภาษีขึ้น
สามารถบันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย และพิมพ์ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเครื่องได้
ลงบัญชีภาษีซื้อหรือภาษีขายไม่ถึงกำหนดให้อัตโนมัติ และกลับบัญชีภาษีไม่ถึงกำหนดให้ อัตโนมัติเมื่อได้รับใบกำกับภาษี
สามารถพิมพ์รายงาน ภ.ง.ด. 3 , ภ.ง.ด. 53 จับคู่กับ VOUCHER ที่บันทึกรายการไว้ช่วยให้ สะดวกในการตรวจสอบย้อนกลับเอกสารต้นตอได้
รองรับเรื่องภาษีซื้อหรือภาษีขาย ยื่นเพิ่มเติม เช่น กรณียื่นภาษีไม่ทันในเดือนภาษีนั้น หรือ กรณีอนุโลมให้ยื่นภาษีเป็นเดือนถัดไป
รองรับเรื่องอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้เช่น VAT 10% หรือ เพิ่มอัตราภาษีเองได้ และออก รายงาน แยกแต่ละอัตราภาษีให้ด้วยอย่างถูกต้อง
รองรับเรื่องภาษีซื้อเฉลี่ยคืนได้ในกรณีที่ไม่สามารถขอคืน 100% ได้ทั้งใบและเฉลี่ยคืนแต่ ละรายการสินค้าด้วยอัตราที่แตกต่างกันได้ด้วย
สามารถระบุชื่อลูกค้าที่ซื้อสินค้า เป็นคนละชื่อกับลูกค้าในรายงานภาษีขายได้
สามารถแยกแยะได้ว่า รายการใดเป็นภาษีซื้อที่ขอคืนได้ หรือภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้ตามข้อ กำหนดสรรพากรและออกรายงานได้ทั้งแยกและรวม
สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายจับคู่กับ VOUCHER ช่วยให้ตรวจสอบ ยันยอดกับบัญชี แยกประเภทภาษีซื้อ-ภาษีขายได้สะดวก
สามารถกำหนดข้อความในรายงานภาษีได้โดยอิสระ แยกต่างหากจากคำอธิบายรายการใน VOUCHER
รองรับกรณีที่มูลค่าภาษีในเอกสารจริงไม่ถูกต้อง แต่ต้องแสดงในรายงานภาษีให้ตรงกับ เอกสาร
พิมพ์รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายได้ตามข้อกำหนดสรรพากรและแยกให้ตามสาขาของกิจการ
พิมพ์รายงานภาษีซื้อ ตามประกาศกรมสรรพากรฉบับที่ 89 ได

Products: โปรแกรมระบบผลิตและวางแผนวัตถุดิบ (MRP)
ผู้บันทึก JENA เมื่อ Sunday 06 Jul 08@ 00:14:23 ICT (7712 ครั้ง)
(มีต่อ... | จำนวน: 5)
Products
โปรแกรมบริหารระบบการผลิตและวางแผนวัตถุดิบ (MRP) 
    
Program MRP (Material Requirement Planning: MRP software) ระบบที่ช่วยวางแผนทางด้านการผลิตการจัดการวัตถุดิบและเครื่องจักร ซึ่งช่วยให้ ผู้ผลิต(Manufacturer) สามารถบริหารปริมาณสินค้าคงคลังและมี การใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถคำนวณราคาต้นทุน ในการผลิตที่แท้จริงได้อีกด้วย Program MRP สามารถทำงานแยกอิสระ หรือเชื่อมโยงกับ Program Accounting Financial ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้กับอุตสาหกรรมในหลายประเภท ทั้งแบบการผลิตตามสั่ง (Make to Order) และแบบการผลิตเพื่อเก็บเข้าคลัง (Make to Stock), แบบ Discrete , Repetitive, Assembly, Batch และ Job Shop.

         จากประสบการณ์ในการผลิตซอฟท์แวร์ชื่อ Formula มากว่า 10 ปี จนสามารถเป็นผู้นำในการผลิตซอฟท์แวร์ทางด้านบัญชี ให้ผู้อื่นเดินตามและมีจำนวนผู้ใช้งานบน Windows มากที่สุด ทีมงานคริสตอลซอฟท์จึงไม่หยุดอยู่แต่เพียงแค่นั้น ทางบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Forma ขึ้นมาสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่รองรับระบบการผลิตทั้งในส่วนการวางแผนการผลิตโดยสามารถที่จะเช็คความเป็นไปได้ของแผนการผลิตเทียบกับกำลังการผลิต, การจัดการวางแผนวัตถุดิบ MRP (Material Requirement Planning) และการติดตามงานในระบบ shop floor  และช่วยทำรายการอัตโนมัติสำหรับ งานจัดซื้อ, งานเบิกวัตถุดิบเข้าสู่การผลิต, งานรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลัง เป็นต้น ท้ายสุดการหาต้นทุนของสินค้าตามจริง (Actual Cost) สามารถที่จะเป็นไปได้ ทำให้สามารถที่จะให้ความสนใจในการปรับปรุงกิจกรรม(Process Improvement) ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าตัวที่ต้นทุนมีค่าสูงได้ถูกต้องdownload โบรชัว FORMA MRP

นอกจาก FORMULA/FORMA MRP/MCM ทางบริษัทยังมีโปรแกรม MRP: Synergy Xoft ที่เน้นในส่วนของ process manufacturing โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถที่จะรองรับในเรื่องของ


  • Recipe management
  • Production Plan
  • Production Structure
  • Inventory Management
  • Quality Management

Synergy Xoft เหมาะสำหรับธุกิจ อาหารและเครื่องดื่ม, สี, ยา และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น

Synergy Xoft ครอบคลุมขบวนการธุรกิจตั้งแต่งานขาย จนถึงการผลิต และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชีของบริษัทคริสตอลซอฟท์ การจัดการในเรื่องของสูตรการผลิต การวางแผนผลิตที่มีประสิทธิภาพ และการจัดลำดับของงานในแต่ละวัน รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบย้อนกลับขบวนการผลิต

สนใจรายละเอียดสามารถติดต่อสายด่วน คุณกาญจนา สมุหวิญญุ 081-8080-425, 02-728-6700

 
Products: FORMULA JOB COST
ผู้บันทึก JENA เมื่อ Saturday 05 Jul 08@ 16:33:44 ICT (5783 ครั้ง)
(มีต่อ... | จำนวน: 3.66)
Products

FORMULA JOB COST เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานในส่วนต่างๆ ของการผลิตครอบคลุมตั้งแต่จัดปฏิทินการทำงานของโรงงานผลิต การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า (Sales Order) ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ช่วยให้ฝ่ายผลิตทราบว่ามีความต้องการจากลูกค้ามาในปริมาณเท่าใด เพื่อเตรียมว่าจะต้องผลิตสินค้าสำเร็จรูปปริมาณเท่าใดที่ควรผลิตเพิ่ม และสามารถตรวจสอบวัตถุดิบที่ต้องการใช้เพื่อการผลิตสินค้าสำเร็จรูปนั้น ๆ ว่ามีวัตถุดิบเพียงพอหรือไม่ก่อนที่จะปล่อยคำสั่งการผลิตให้ฝ่ายผลิตดำเนินการต่อไป อีกทั้งสามารถวิเคราะห์วัตถุดิบที่ถึงจุดสั่งซื้อ,การสั่งซื้อวัตถุดิบและวางแผนการสั่งซื้อ การรับวัตถุดิบ, การควบคุมการผลิต โดยสามารถรับรู้ยอดการใช้วัตถุดิบที่แท้จริงและสินค้าสำเร็จรูป ที่ผลิตได้สำหรับแต่ละคำสั่งผลิตท้ายที่สุดสามารถวิเคราะห์ต้นทุนในแต่ละงานหรือแต่ละคำสั่งผลิตได้ (Job Order) สามารถเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดจากการประเมินต้นทุนมาตรฐาน ตามสูตรการผลิตกับ ต้นทุนแท้จริงได้ เป็นต้น

Products: โปรแกรมบัญชี : Formula Winning
ผู้บันทึก JENA เมื่อ Saturday 05 Jul 08@ 16:27:08 ICT (16463 ครั้ง)
(มีต่อ... | 28713 ไบต์ | จำนวน: 3.5)
ProductsFormula
คุณสมบัติของโปรแกรม
♦ รองรับการทำงานได้ทั้งแบบ 1 เครื่อง (STAND ALONE) และระบบหลายเครื่อง (LAN) ไม่จำกัดเครื่อง (ติดตั้งไม่จำกัดครั้ง)
♦ รองรับการทำงานได้หลายบริษัทถึง 40,000 บริษัทในโปรแกรมชุดเดียว รองรับโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ / ข้อมูลปริมาณมากๆ
♦ รองรับการมีแผนก โดยกำหนดรหัสได้สูงสุดถึง 15 หลัก ซึ่งมีผลต่อการเรียกดูรายงานแยกแผนกได้ โดยไม่ต้องแตกผังบัญชีมาก
♦ ระบบเป็นรุ่น CLIENT/SERVER รองรับการทำงานบนฐานข้อมูล DATABASE พัฒนาโดย Visual Fox pro 9.00
♦ รองรับการทำงานได้ไม่จำกัดปี ซึ่งมีประโยชน์ต่อการดูรายงานย้อนหลังเท่าที่ต้องการย้อนหลังได้ และดูรายงานเปรียบเทียบได้
♦ บันทึก ข้อมูลล่วงหน้าและย้อนหลัง โดยละเอียดต่อเนื่อง และมองเห็นทั้งหมดได้ไม่จำกัด ไม่ว่าจะปิดงวดหรือยัง เลือกทำงานได้ทั้งแบบ BATCH หรือ ONLINE
30 เรื่อง (6 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ]
จำหน่าย เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
จำหน่าย เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องทาบบัตร ทุกรุ่น FingerScan Finger Scan
จำหน่าย โปรแกรมเงินเดือน
Free Download Payroll
ดาวน์โหลด ฟรี โปรแกรม เงินเดือน Formula PayRoll free Download

Our Partners

          

โปรแกรมบัญชี เงินเดือน ERP MRP PayRoll Software Accounting HRM Job Cost การผลิต Consult ปรึกษา
บริษัท เจน่า เดอะ เธิร์ด จำกัด
144/24 ชั้น 6, คลองจั่นเพลส อาคาร เอ, ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 02-728-6700 (Auto) แฟกซ์ 02-733-2126 Hotline: 081-838-5948


Web Engine by PHP-Nuke & ThaiNuke
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.23 วินาที