Forma
วัน Saturday 05 Jul 08@ 14:30:07 ICT
หัวข้อ: ProductsForma
เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยี Client/Server เพื่อรองรับธุรกรรมที่มีจำนวน Transaction ปริมาณมาก และต้องการความปลอดภัยของข้อมูลสูง ผลิตภัณฑ์ FORMA ถูกออกแบบให้ มีความสามารถเหนือกว่าหรือทัดเทียมซอฟท์แวร์จากต่างประเทศ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทย ด้วยงบการลงทุนไม่สูงมากนัก สามารถควบคุมงบประมาณการลงทุนได้ มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับความต้องการภายในประเทศอย่างแท้จริง และรับรองผลสำเร็จในการลงทุนได้ด้วยศักยภาพของทีมงานอิมพลิเมนต์ของบริษัทเจน่าเดอะเธิร์ด ซอฟท์แวร์ FORMA สามารถที่จะเชื่อมโยงระบบต่างๆขององค์กรเข้าด้วยกัน ทั้งระบบงานทางด้านบัญชี และการเงินที่เป็นส่วนแบ็คออฟฟิศ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบการผลิต ตลอดจนระบบการกระจายสินค้า ด้วยความสามารถในการเชื่อมโยงระบบต่างๆที่มีอยู่ในองค์กรนี้เอง จึงทำให้ทุกฝ่ายทำงานอย่างต่อเนื่อง สะดวก และลดขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำในการตัดสินใจทางธุรกิจอีกด้วย


องค์กรยุคใหม่จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT (Information Technology) เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรในทุกๆด้าน หนึ่งในหลายๆระบบที่องค์กรมองหาเพื่อพัฒนา ศักยภาพใน การผลิต คือ ระบบ MRP (Materials Requirement Planning) ซึ่งเป็นระบบช่วยวางแผนทางด้านการผลิต การจัดการวัตถุดิบและเครื่องจักร ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิต (Manufacturer) สามารถบริหารปริมาณสินค้าคงคลังและมีการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถคำนวณราคาต้นทุน ในการผลิตที่แท้จริงได้อีกด้วย Forma MRP สามารถทำงานแยกอิสระ หรือเชื่อมโยงกับระบบ Forma Financial ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้กับอุตสาหกรรมในหลายประเภท ทั้งแบบการผลิตตามสั่ง (Make to Order) และแบบการผลิตเพื่อเก็บเข้าคลัง (Make to Stock), แบบ Discrete , Repetitive, Assembly, Batch และ Job Shop

ซอฟท์แวร์ FORMA ถูกออกแบบเพื่อให้สอดคล้องทั้งในแง่ของวิทยาการคอมพิวเตอร์และความต้องการ ทางธุรกิจ ซึ่งสามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน

1. Principle Compliance

คือการทำงานของซอฟท์แวร์ Forma ในทุกๆส่วนต้องไม่ขัดต่อหลักการหรือข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการของระบบบัญชีมาตรฐานสากล หลักการด้านภาษีอากรที่เป็นข้อกำหนดของรัฐ หลักการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในองค์กร รวมทั้งการที่สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ของแต่ละหน่วยงานในองค์กร

2. Software Engineering Compliance

แม้แต่การออกแบบโครงสร้างของซอฟท์แวร์ในแต่ละจุด ทีมงานการออกแบบจะต้องมีการพิจารณาเป็นอย่างดี ในการที่จะทำให้ซอฟท์แวร์ Forma เป็นซอฟท์แวร์ที่ดีเลิศในด้านการออกแบบ เพื่อให้ซอฟท์แวร์ มีการทำงานแบบ Modular System แต่สามารถ Online และเชื่อมโยงข้อมูลกันแบบอัตโนมัติทั้งหมด นอกจากนั้นการออกแบบ Forma ยังคำนึงถึง ความเร็ว ความถูกต้องของข้อมูล และ ความยืดหยุ่นของซอฟท์แวร์อีกด้วย และด้วยความพิถีพิถันในการออกแบบซอฟท์แวร์นี้ จึงทำให้ Forma สามารถ Modify หรือเพิ่มเติมความสามารถใหม่ๆของซอฟท์แวร์ได้อย่างง่ายดายกว่าซอฟท์แวร์ทุกๆ ตัว

3. Practical to Use

ประการสุดท้าย ซอฟท์แวร์นั้นถึงแม้จะออกแบบมาถูกต้องหรือดีแล้วอย่างไรก็ตาม แต่อาจยังไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้งานในยุคปัจจุบัน เพราะผู้ออกแบบหรือผู้ขายไม่ได้เป็นผู้ใช้งานเองโดยตรง ดังนั้นการออกแบบทุกส่วนจึงต้องคำนึงถึงผู้ซื้อซอฟท์แวร์หรือผู้ใช้งานด้วย ว่าสามารถนำไปใช้งานได้โดยง่ายหรือไม่ สำหรับ Forma แล้วถูกออกแบบมาให้สามารถ เรียนรู้ได้ง่าย Implement ได้ง่าย ใช้งานได้ง่าย ดูแลรักษาง่าย และสามารถ Modify เพิ่มเติมได้ง่ายอีกด้วย

นอกจาก Forma จะได้รับการออกแบบตามหลัก Software Engineering โดยผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษามาโดยตรง จึงทำให้ซอฟท์แวร์มีโครงสร้างที่ทันสมัย ยืดหยุ่นและบำรุงรักษาง่ายแล้ว Forma ยังถูกออกแบบให้ไม่ผูกติดกับ Hardware หรือ Platform ของค่ายใดค่ายหนึ่ง ทำให้ไม่เป็นที่ยุ่งยากสำหรับลูกค้าที่มีความถนัดกับ Platform ใด Platform หนึ่ง และมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ในการเลือกใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับองค์กรของตน

ผลิตภัณฑ์ของ FORMA ครอบคลุม

- ระบบบัญชีการเงิน (Financial Management)
- ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) หรือระบบบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร
- ระบบวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต MRP (Material Requirement Planning)
- ระบบวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต (Production Costing Analysis)
- ระบบ Supply Chain Management
- ระบบบริหารงานบุคคลและทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning)
- ระบบเงินเดือน (Payroll)

สนใจรายละเอียดสามารถที่จะติดต่อทีมขาย

- คุณกาญจนา
โทร 0-2733-3730, 0-2733-2125, 081-8080-425, 086-6000-948
Email : kanchana@jenathethird.com

บทความนี้มาจาก FORMA FORMULA PayRoll HRM ERP MRP Accounting CRM FingerScan Consult โปรแกรม บัญชี เงินเดือน การผลิต บริหารงาน บุคคล เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องทาบบัตร
http://www.jenathethird.com

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.jenathethird.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2