หน้าแรก
BRING IMAGINARY TO REAL SUCCESS
เมนูหลัก
โปรแกรมบัญชี, ERP, MRP
- Forma
- MRP
- Formula
- Formula Job Cost
- mForma
- Formula Winning
- Autoflight

โปรแกรมเงินเดือน
- Forma HRM
- Formula HRM
- Formula Payroll+TA
- Formula PayRoll
- Slip เงินเดือน
- FingerScan, เครื่องทาบบัตร

โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
- Mobile CRM Solution
- Formula CRM
- CONNECT-U (SMS)

บริการ
- IT Support
- Maintenance Support
- Network Infrastructure

บริษัท

- ลูกค้าของเรา
- เกี่ยวกับเรา
- ติดต่อเรา
- สมัครงาน
- บทความ
- Event
- News
FORMA FORMULA PayRoll online pharmacy without prescription Accounting CRM FingerScan Consult
FORMA FORMULA PayRoll HRM ERP MRP Accounting CRM FingerScan Consult โปรแกรม บัญชี เงินเดือน การผลิต บริหารงาน บุคคล เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องทาบบัตร: News

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

News: Congratulation for new company: JD One Infotech Co.,Ltd.
ผู้บันทึก jena เมื่อ Tuesday 08 Sep 09@ 19:14:09 ICT (1716 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1090 ไบต์ | News | จำนวน: 1)
Newsขอแสดงความยินดีกับการเปิดบริษัท JD One Infotech Co.,Ltd.
Congratulation card
Just Do it to be No.1 with Information Technology.

Vision

ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมใจกันเป็นทีมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ทางด้าน Information Technology ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยวงกว้าง โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 

Mission

  • มุ่งมั่นสร้าง “ทีมงานมืออาชีพ” ที่มีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ เชื่อถือได้ และรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
    มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมใหม่ทางด้าน Information Technology เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ
    มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จ ในทุกชิ้นงานที่ให้บริการ
News: HAPPY NEW YEAR 2009
ผู้บันทึก JENA เมื่อ Monday 01 Sep 08@ 22:28:52 ICT (1812 ครั้ง)
(มีต่อ... | News | จำนวน: 1)
News\\
News: Program HR News :มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ผู้บันทึก JENA เมื่อ Saturday 05 Jul 08@ 16:31:06 ICT (1971 ครั้ง)
(มีต่อ... | 10397 ไบต์ | News | จำนวน: 1)
Newsข่าวกระทรวงการคลัง
ฉบับที่ 14 /2551
วันที่ 4 มีนาคม 2551

มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
__________________________________

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนกระตุ้นการลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศให้มากขึ้น อันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. มาตรการภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและส่งเสริมการออมของภาคครัวเรือน ตลอดจนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม กระทรวงการคลังเห็นควรกำหนดมาตรการภาษีซึ่งเป็นการขยายเพิ่มเติมจากมาตรการเดิมที่ได้เคยดำเนินการมาแล้ว ดังต่อไปนี้

1.1 ปรับเพิ่มเงินได้สุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากเดิมที่กำหนดไว้ 100,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 150,000 บาท

1.2 ปรับเพิ่มวงเงินการยกเว้นและการหักค่าลดหย่อนเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต จากเดิมที่กำหนดไว้ 50,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 100,000 บาท

1.3 ปรับเพิ่มวงเงินการหักค่าลดหย่อนเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 300,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน 500,000 บาท โดยเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

1.4 ปรับเพิ่มวงเงินการหักค่าลดหย่อนเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 300,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน 500,000 บาท

มาตรการข้อ 1.1-1.4 ให้มีผลใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

1.5 เพิ่มการหักค่าลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคู่สมรส บิดา มารดา บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้หรือคู่สมรส ซึ่งเป็นคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และมีบัตรประจำตัวคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยให้หักได้ 30,000 บาท ต่อคนพิการ ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีที่กฎหมายมีผลใช้บังคับเป็นต้นไป

News: Program HR News : เงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี
ผู้บันทึก JENA เมื่อ Saturday 05 Jul 08@ 16:05:15 ICT (2075 ครั้ง)
(มีต่อ... | News | จำนวน: 1)
Newsเงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี?

ตามกฎหมาย เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรียกว่า "เงินได้พึงประเมิน" หมายถึง เงินได้ของบุคคลใดๆ หรือหน่วยภาษีใดข้างต้นที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีใดๆ หรือเงินได้ ที่เกิดขึ้นในปีภาษี ได้แก่

1. เงิน
2. ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน ที่ได้รับจริง
3. ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน
4. เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้
5. เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 1-3 พิจารณาจากที่ได้รับจริง (เกณฑ์เงินสด)

จำหน่าย เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
จำหน่าย เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องทาบบัตร ทุกรุ่น FingerScan Finger Scan
จำหน่าย โปรแกรมเงินเดือน
Free Download Payroll
ดาวน์โหลด ฟรี โปรแกรม เงินเดือน Formula PayRoll free Download

Our Partners

          

โปรแกรมบัญชี เงินเดือน ERP MRP PayRoll Software Accounting HRM Job Cost การผลิต Consult ปรึกษา
บริษัท เจน่า เดอะ เธิร์ด จำกัด
144/24 ชั้น 6, คลองจั่นเพลส อาคาร เอ, ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 02-728-6700 (Auto) แฟกซ์ 02-733-2126 Hotline: 081-838-5948


Web Engine by PHP-Nuke & ThaiNuke
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.25 วินาที